Chảy máu miệng

1. Đảm bảo hiện trường an toàn

2. Lấy túi sơ cứu

3. Mang găng tay

4. Lau sạch nơi chảy máu

5. Đè mạnh nơi chảy máu với gạc

Gọi cấp cứu nếu
  • Không cầm máu sau 15 phút
  • Chảy máu nặng, máu phun ra
  • Nạn nhân thấy khó thở
Scroll to Top