Khi ho & hắt xì

1. CHE mũi và miệng với khăn giấy khi ho hay hắt x

2. BỎ khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác

3. Nếu không có khăn giấy, ho hay hắt xì vào khuỷu tay của bạn, KHÔNG DÙNG BÀN TAY

4. RỬA TAY với xà bông và nước hay dung dịch sát khuẩn

Scroll to Top